Misja Szkoły

„ Ukształtowanie absolwenta wrażliwego na piękno i potrzeby współczesnego świata oraz wyposażenie go w wiedzę i umiejętności potrzebne  do dalszego kształcenia, do samodzielnego i odpowiedzialnego działania”

5

 

Cele Ogólne

  1. Zapewnienie uczniom dobrych bezpiecznych warunków do nauki w przyjaznej atmosferze.
  2. Prowadzenie edukacji o najwyższej jakości aby wyposażyć ucznia  w wiedzę  i umiejętności potrzebne  do dalszego kształcenia.
  3. Zagwarantowanie wszechstronnego rozwoju osobowego każdego ucznia.
  4. Wpajanie takich wartości  jak prawda, przyjaźń, dobro, tolerancja, patriotyzm, szacunek dla tradycji.
  5. Wspieranie pracy wychowawczej domu rodzinnego.
  6. Przygotowanie do życia i współpracy w grupie, rodzinie, środowisku lokalnym, Ojczyźnie, zjednoczonej Europie.
  7. Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej w celu rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów i umiejętności